Privacy beleid

Kanovereniging Frisia acht de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang. Daarom willen wij u in deze privacy policy heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als Kanovereniging Frisia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens leden en donateurs

Persoonsgegevens van onze leden en donateurs worden door Kanoverenining Frisia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie en contributieheffing;
 • Communicatie over activiteiten en nieuws binnen de vereniging;
 • Verwerking genuttigde consumpties in de kantine;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier dat is ingevuld bij het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende gegevens van u worden gevraagd:

 • Volledige naam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Lidmaatschapsnummer Watersportverbond;
 • Lidmaatschapsdatum.

Deze gegevens worden door Kanovereniging Frisia opgeslagen gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens vrijwilligers

Kanovereniging Frisia verwerkt de persoonsgegevens van haar vrijwilligers ten behoeve van communicatie met betrekking tot de vrijwilligerstaak, zoals bijvoorbeeld een rooster. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor het uitkeren van een eventueel afgesproken vrijwilligersvergoeding. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het toestemmingsformulier wat bij het aangaan van een vrijwilligerstaak wordt toegezonden.

Bij het aangaan van een vrijwilligerstaak kunnen de volgende gegevens van u worden gevraagd:

 • Volledige naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;

Deze gegevens worden door Kanovereniging Frisia opgeslagen gedurende de periode van de vrijwilligersovereenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens ex-leden en ex-donateurs

Na beëindiging van het lidmaatschap zal Kanovereniging Frisia u benaderen met het verzoek enkele persoonsgegevens te mogen blijven verwerken. Dit met als doel u te kunnen benaderen in het geval van een reünie of bijzondere gebeurtenis. Grondslag voor de verwerking van deze gegevens is het toestemmingsformulier wat na beëindiging wordt toegezonden.

Het betreft de volgende gegevens:

 • Volledige naam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

Deze gegevens zullen worden bewaard tot de toestemming is ingetrokken.

Verwerking persoonsgegevens bezoekers website

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Deze gegevens worden voor een maximale termijn van 26 maanden bewaard.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Dit betreft uitsluitend partijen welke gevestigd zijn binnen de EU.

Jaarlijks worden de gegevens van ons ledenbestand doorgegeven aan het Watersportverbond ten behoeve van de verwerking van diens lidmaatschapsgelden.

Persoonsgegevens die via de website met Kanovereniging Frisia worden gedeeld, worden verwerkt door de provider van de webhosting.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kanovereniging Frisia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging

Kanovereniging Frisia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Voor het uitvoeren van bovenstaande rechten kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van het privacy beleid

Kanovereniging Frisia past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Kanovereniging Frisia
Bleekerskade 4
1182 EA Amstelveen
privacy@kvfrisia.nl